Beleidsplan Stichting Hugo van der Poelfonds

Hoofdstuk 1: De organisatie 

Created with Sketch.

De organisatie bestaat uit een bestuur van drie personen, dat sturing geeft aan negen contactgroepen, die per dorp jaarlijks de langdurig zieken rond de kerst een attentie bezorgen. De bestuursleden  genieten geen loon. Per twee jaar vindt een beleidsoverleg plaats met alle betrokkenen.

De missie is om langdurig zieken af en toe een lichtpuntje te bezorgen, met als visie om dat zo lang mogelijk te blijven doen met als kernwaarden het zo efficiënt mogelijk beheren van de financiële middelen. 

Hoofdstuk 2: Huidige situatie 

Created with Sketch.

Het Hugo van der Poelfonds is ruim 75 jaar actief, en heeft steeds uitkeringen conform de doelstelling gedaan tot het niveau van de inkomsten van dat jaar. Nu de inkomsten (rente) wegvallen is er sprake van een herbezinning van dat beleid.

Na de toezegging van € 100.000 in de bouw van Hospice Amandi resteert een vermogen van ongeveer € 415.000. Behalve giften en of legaten zijn er geen bronnen van inkomsten meer. Bepaald moet worden in welke tempo het vermogen wordt besteed aan uitkeringen, en hoeveel jaar en/of op welke manier de stichting aan de doelstelling kan voldoen. 

Hoofdstuk 3: Doelstelling en Doelen 

Created with Sketch.

Doelstelling: Door middel van geld of geschenken het leven te veraangenamen van zieken, bejaarden, eenzamen en behoeftigen, ongeacht religie of politieke gezindten, wonende in de regio Gemeente Kaag en Braassem. De stichting geeft ook financiële steun aan organisaties en instellingen die hun activiteiten richten op het welzijn van bepaalde groepen in de samenleving.


De doelen blijven hetzelfde, met dien verstande dat uitbreiding van de doelen waaraan uitkeringen worden gedaan zal leiden tot een korter bestaansrecht. De afgelopen jaren waren andere doelen dan de uitkeringen via contactgroepen de voedselbank, zomerkompas, ziekentridium, kerstvieringen, en individuele noodgevallen.

Doel blijft om mensen een hart onder de riem te steken in gevallen waar dat bekend en wenselijk is. 

Hoofdstuk 4: Begroting 

Created with Sketch.

Op elke bestuursvergadering zijn de financiën uiteraard een vast agendapunt. Als onderdeel hiervan wordt de begroting en daarmee een financiële doorkijk naar de toekomst ook steeds besproken.